Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B
I. DEFINICJE:
1. Kuchnie Świata - Kuchnie Świata S.A. z siedzibą w Warszawie (01-708), przy ul. Słodowiec 10/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271103, posiadającą numer NIP 1180039859, numer REGON 010301640, kapitał zakładowy w wysokości 1 689 000,00 PLN opłacony w całości.
2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą nabywająca produkty od Kuchni Świata na potrzeby prowadzenia tej działalności zarejestrowana na platformie internetowej B2B. 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
4. Produkty – produkty znajdujące się na platformie internetowej B2B.
5.Platforma internetowa B2B – internetowa platforma, działająca pod adresem b2b.kuchnieswiata.com.pl, umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Klientem, a Kuchniami Świata.
6. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8:00 a 16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

II. REJESTRACJA
1. Aby móc korzystać z platformy B2B wymagana jest rejestracja. Prośbę o zarejestrowanie w systemie należy wysłać na adres b2b@kuchnieswiata.com.pl. Dane potrzebne do zarejestrowania to: Imię i Nazwisko , adres e-mail, telefon kontaktowy.
2. Kuchnie Świata rozpatrzą prośbę w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania.
3. Kuchnie Świata mają prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.
4. Kuchnie Świata poinformują Klienta o rejestracji jego konta w Platformie B2B za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Złożenie wniosku o rejestrację oznacza akceptację Regulaminu.

III. ZAMÓWIENIA
1. Kuchnie Świata dołożą starań aby opis produktów jak i ich ilość była zgodna ze stanem rzeczywistym.
2. Kuchnie Świata mają prawo do zmiany zawartości Platformy B2B, w szczególności do rozpoczęcia i zakończenia akcji promocyjnych, zmiany opisów i cen Produktów, w każdej chwili.
3. Zawartość Platformy B2B nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację umożliwiającą Klientowi złożenie Kuchniom Świata oferty zakupu Produktów.
4. Kuchnie Świata po otrzymaniu oferty Klienta potwierdzą albo odmówią realizacji zamówienia. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia oferty Klienta przez Kuchnie Świata.
5. Minimalna wartość jednego zamówienia wynosi 500 złotych.
6. Przejście własności produktu następuje po zapłaceniu całej ceny z chwilą dostawy produktu do Klienta.
7. W przypadku niedostępności zamówionych produktów i braku możliwości zrealizowania zamówienia Kuchnie Świata zawiadomią o tym fakcie Klienta drogą e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Klientowi zwrócona zostanie uiszczona przez niego cena.

IV. PŁATNOŚĆ
1. Na Platformie B2B nie ma możliwości wykonania bezpośredniej zapłaty. Płatność jest zgodna z umową i będzie wykazana na fakturze przekazanej Klientowi drogą elektroniczną.

2. Klient upoważnia Kuchnie Świata do wystawiania faktur VAT bez podpisu swoich przedstawicieli.

3. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:

- faktur,

- faktur korygujących,

- duplikatów faktur,

na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji na Platformie internetowej B2B.

4. Wystawianie i dostarczanie faktur VAT w formie elektronicznej nie uchybia przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w szczególności art. 2 pkt 32, art. 106g ust. 3, art. 106m ust. 1 oraz art. 106 n ustawy. 

5. Faktury VAT w formie elektronicznej będą wysyłane Klientom z adresu mailowego Kuchni Świata: ……….

6. Za datę dostarczenia przez Kuchnie Świata faktury VAT w formie elektronicznej i jednocześnie datę jej otrzymania przez Klienta uznaje się dzień wpływu na pocztę (serwer) wiadomości e-mail z załączoną fakturą Klienta.

7. W przypadku zmiany danych Klienta, w szczególności adresu e-mail, jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania Kuchnie Świata jego aktualnych danych. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczas obowiązujący e-mail jest uważana za prawidłowo dostarczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

8. Kuchnie Świata będą przesyłać faktury VAT w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesyłanie faktur Klientowi drogą elektroniczną. O fakcie tym Klient zostanie uprzednio poinformowany.

9. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej.

10. Całkowita kwota do zapłaty obejmująca cenę zamówionych produktów wskazana jest w zamówieniu.
11. Wartość zamówienia może ulec zmianie z uwagi na produkty w j.m. „kg”.

V. DOSTAWA
1. Kuchnie Świata zrealizują dostawę zamówionych Produktów transportem własnym lub za pośrednictwem innego wybranego przewoźnika.

2. Dostawa Produktów możliwa jest jedynie na terenie Polski w dni robocze.
3. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Klienta z zachowaniem poniższych zasad.

- Zamówienia złożone do 24 zostaną zrealizowane tego samego dnia.

- Zamówienia złożone po 24 zostaną zrealizowane dnia następnego.
4. Klient może porozumieć się z Kuchniami Świata co do indywidualnego harmonogramu dostaw.
5 Klient albo osoba przez niego upoważniona (przy czym za osobę upoważnioną uznaje się osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa lub w innym miejscu wskazanym jako miejsce dostawy przez klienta np. szef kuchni, kucharz, kelner) dokonują odbioru produktów.
6. Przy odbiorze produktów Klient lub osoba przez niego upoważniona w szczególności zobowiązana jest do sprawdzenia ilości oraz uszkodzeń produktów.
7. W przypadku braku uwag do dostawy Klient albo osoba przez niego upoważniona umieści na kopii faktury VAT przeznaczonej dla Kuchni Świata pieczątkę firmową oraz czytelny podpis oraz sformułowanie „Potwierdzam obiór” z datą.
8. W przypadku uwag do dostawy Klient albo osoba przez niego upoważniona umieści na kopii faktury VAT przeznaczonej dla Kuchni Świata informację o swoich uwagach oraz złoży reklamację w sposób przewidziany w punkcie VI poniżej.
9. W przypadku niezasadnej odmowy odbioru albo niemożności dostarczenia produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta Kuchnie Świata mogą obciążyć Klientami kosztami dostawy.

VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektroniczne  zamowienie@kuchnieswiata.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. Firmę Klienta,
b. Adres poczty elektronicznej Klienta,
c. Numer zamówienia,
d. Wskazanie indeksu produktu reklamowanego i opisanie przyczyn reklamacji.
3. Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni od dnia jej złożenia. W przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji koniecznie będzie uzyskanie dodatkowych informacji od Klienta, odesłanie Produktu do Kuchni Świata lub wykonanie badań laboratoryjnych Produktu to termin rozpatrzenia reklamacji zostanie wydłużony o czas tych czynności.
4. Kuchnie Świata mają prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana Klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zobligowani jesteśmy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kuchnie Świata S.A. zarejestrowana w Warszawie 01-708, ul. Słodowiec 10/10.
2. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
a. złożenia i realizacji zamówienia;
b. wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT;
podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO.
3. Tylko w przypadku, jeżeli wyrażą Państwo odrębną dobrowolną zgodę, będziemy:
a. przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych;
b. przekazywać Państwa dane osobowe partnerom biznesowym Kuchnie Świata S.A., w celu realizacji przez nich własnych działań marketingowych.
podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych w zakresie umożliwiających nam wystawienie faktury VAT oraz prowadzenia ewidencji VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e oraz art. 125 ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Kuchnie Świata S.A. w zakresie i celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, prowadzenia wysyłki newsletter’a, wysyłek zamówionych towarów, a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas:
a. przez okres posiadania przez Państwa konta na Platformie B2B, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń;
b. w celach marketingowych, do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu albo do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, a po tym momencie przez okres, w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej, że nasze działania marketingowe wobec Państwa były zgodne z prawem.
7. Mają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c. wniesienia sprzeciwu z związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe.
8. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres Kuchnie Świata S.A. lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@kuchnieswiata.com.pl 9. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim jej Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można dokonać za pomocą przesłanego pisemnego i podpisanego czytelnie wniosku na adres biura handlowego: Kuchnie Świata S.A., Łomna, ul. Gdańska 34, 05-152 Czosnów lub e-mail na adres firmowy: iodo@kuchnieswiata.com.pl
10. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

VIII. DANE LOGOWANIA
1. Klient nie może udostępnić swoich danych do logowania do Platformy B2B osobom trzecim.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z pomocą jego danych do logowania i wszelkie działania traktowane są jak jego własne.
3. W przypadku utraty danych do logowania klient zobowiązany jest do ich natychmiastowej zmiany za pośrednictwem Platformy B2B. W razie niemożności zmiany danych do logowania Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Kuchniami Świata pod numerem telefonu 500-121-906 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej b2b@kuchnieswiata.com.pl
4. Konto przypisane jest do danego klienta. Przeniesienie konta na inny podmiot wymaga zgody Kuchni Świata.

IX. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania z Platformy B2B wymagane jest łącze internetowe oraz przeglądarka internetowa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kuchnie Świata zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie przyszłym wskazanym przez Kuchnie Świata.
2. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z korzystania z Platformy B2B za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres b2b@kuchnieswiata.com.pl . W przypadku złożenia rezygnacji konto klienta zostanie usunięte.
3. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub korzystania z Platformy B2B niezgodnie z jego przeznaczeniem Kuchnie Świata mają prawo do zawieszenia oraz usunięcia konta Klienta według własnego uznania.
4. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Klienta z Platformy B2B oraz transakcji zrealizowanych za jego pośrednictwem podlegać będą prawu polskiemu, sądowi właściwemu miejscowo dla Kuchni Świata.